🍾De Davids overwinning op Goliath bij de raad van state een mijlpaal binnen airsoft⁉️

Gepubliceerd op 1 mei 2023 om 01:46

Het airsoft beleid zal hoogst waarschijnlijk veranderen. Een verdere mijlpaal in de verdere ontwikkeling van onze sport.

Wellicht denk je, ik betaal me NABV en klaar. Dat kan, toch wordt de groep mensen die tegen de beperkingen aanlopen door de monopolie positie die de NABV medio 2013 kreeg groter en groter.

We hebben regelmatig verslag gedaan van de rechtzaak tussen de "Drenth"" en de OVJ. kort samen gevat hij wilde wel Airsoft apparaten hebben en gebruiken maar geen lid zijn van de NABV. Dus hij vroeg een ontheffing aan. En deze werd afgewezen. Alleen hij zette door en begon aan een 4 jaar durende taak: zijn gelijk halen. Iets wat je niet 123 voor elkaar hebt. Er was veel weerstand. Wil je hier alles over weten kijk dan naar blog: https://www.airsoft-markt.nl/562302_update-uitspraak-raad-van-state-in-het-voordeel-van-verzamelaar

 

 

Na lang wachten.. Heeft de beste man een mijlpaal in de door ontwikkeling van airsoft binnen Nederland bereikt. Hij heeft de zaak gewonnen!!!

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@136882/202101868-1-a3/

Wat betekend dit?

1. Je kunt nu een ontheffing aanvragen, deze kost €80 voor 5 jaar.

2. Je bent dus niet meer verplicht elk jaar de NABV contributie(€72 elk jaar) te betalen en je hoeft je niet aan (alle)regels te houden van hen. 

3. Geen volledige monoplie positie meer voor de NABV

 

BLOG:

NABV opzeggen?

De zaak

Op 26 april jl. kam er bij de Raad van State een uitspraak online, dit naar aanleiding van de zitting welke op 15 maart jl. plaats vond.

Dit is een opmerkelijke uitspraak die er voor kan zorgen dat veel leden hun NABV lidmaatschap op zeggen. Dit omdat ze zich niet kunnen vinden in het beleid van de NABV, of omdat ze vinden dat ze er te weinig voor terug krijgen. Een ander mogelijk omdat deze liever het geld besteed aan de uitrusting dan aan lidmaatschap.

Samengevat

Kort samengevat staat er namelijk in de uitspraak dat je voor het beoefenen van de airsoft sport ook een ontheffing aan kan vragen. Deze is 5 jaar geldig, kost €80,- en kan aangevraagd worden bij dienst Justis. Met deze ontheffing mag je dan ook gewoon je airsoft apparaten vervoeren van/naar:

  • Organisator (door erkende vereniging aangewezen plaatsen);
  • Erkenningshouder;
  • Schietbaan;
  • De grens voor in/uitvoer.

Dus dit kan best interessant voor vele airsofters zijn. Maar hoe is het zo gekomen leg ik hier onder uit.

Het begin

Op 20 juli 2018 oordeelde de rechtbank van Groningen dat de minister terecht de ontheffing van de airsofter had afgewezen. Alleen had deze rechter niet veel kennis van deze regelgeving. Hierop is de airsofter in bezwaar gegaan bij de hogere rechtbank namelijk, de Raad van State. Deze heeft op 16 december 2020 de airsofter in het gelijk gezet en de minister van J&V(minister) verplicht tot het laten nemen van een nieuwe beslissing.  9 februari 2021 kwam de minister opnieuw met een beslissing maar deze was hetzelfde als de eerste maar dan iets anders geformuleerd, tevens was deze niet getoetst aan de weigeringsgronden welke in art. 7 van de WWM staan. Hierop is de airsofter weer in bezwaar gegaan waarop de rechtszaak op 15 maart jl. gehouden werd bij de Raad van State.

De partijen

In dit hele proces werd de airsofter mede bijgestaan door een jurist welke veel kennis heeft van de Wet Wapens en Munitie(WWM), dit is dezelfde jurist die mee heeft geholpen dat vuurwapenschutters nu geen lid meer hoeven te zijn van de KNSA, en schietverenigingen nu zelf erkenning aan kunnen vragen en hierop ook niet meer met hun leden lid hoeven te zijn van de KNSA.

Bij beide zaken die diende bij de Raad van State had de NABV zich als belanghebbende opgeworpen om zo ook bij deze zitting aanwezig te zijn en inspraak te hebben. Dit terwijl het een zaak was van een airsofter met de minister. Met het oog dat dit eventueel leden zou kunnen kosten of zoals ze aanvoeren bij de rechtbank: “het bestaan van de NABV”, is het begrijpelijk dat ze zich belanghebbende hebben gesteld. Ze lieten zich ondanks hun huis jurist , dhr. Van der Kolk, bijstaan door een advocaat uit Den Bosch.

De rechtszaak

Als je de uitspraak door leest dan zie je dat zoals eerder aangegeven de minister gelet op art.7 WWM niet de juiste toetsingsgronden had om de ontheffing af te wijzen. Er werd als reden aangevoerd: Individuele ontheffingen voor het beoefenen van de airsoftsport zijn geen onderdeel van het beleid. Dergelijke individuele ontheffingen, waarbij eenieder buiten erkend verenigingsverband de gelegenheid zou krijgen op geheel eigen wijze invulling te geven aan deze sport, zouden de doelstellingen, waaronder het eenvoudig toezicht, van het systeem van vrijstellingen ondermijnen. De airsoftsport is in de Cwm(Circulaire Wapens en Munitie) 2019 daarom ook niet benoemd als redelijk belang voor het verkrijgen van een ontheffing.

Maar dit is onjuiste motivering, omdat toezicht onder de korpschef(politie) hoort te vallen en niet via een systeem met “eenvoudig toezicht”. Doordat dit “eenvoudige toezicht” is neergelegd bij een erkende vereniging, in dit geval de NABV, is er sprake van een dwang tot vereniging. Dit is dan weer in strijd met art.11 van het EVRM (Europese wetgeving). In het EVRM staat dat van deze regel afgeweken kan worden als openbare of nationale veiligheid in het geding is. De rechter oordeelde dat er geen onveiligheid is en dus de airsofter gelijk heeft dat het EVRM geschaad wordt met deze regelgeving.

De uitspraak

Hierop heeft de rechter besloten dat de minister binnen acht weken een ontheffing verstrekken aan de airsofter, het is dan alleen de vraag hoe de minister invulling geeft aan deze ontheffing. Maar indien de minister er gekke/aparte dingen in de ontheffing zet kan de airsofter direct beroep aantekenen bij de Raad van State en buigt de rechter zich over de uitgegeven ontheffing.

De toekomst

Hoe ziet de toekomst er dan uit voor de airsofters? Dit ligt mede aan de spelers zelf. Als men massaal hun NABV lidmaatschap opzegt zullen organisaties kijken wat de NABV doet. Zegt deze dat ze geen personen met ontheffing toe mogen laten is er sprake van ongelijke behandeling en kunnen daar rechtszaken met schadeclaims uit voortvloeien(dit kan ook al bij enkele spelers met ontheffing). Iets waar organisatoren niet om staan te springen, maar dan zullen organisatoren ook hun velden omzetten naar een schietbaan of erkenningshouder worden zodat spelers nog steeds naar hun kunnen reizen. Er zijn al enkele organisatoren die erkenningshouder zijn of die van hun terrein een schietbaan hebben gemaakt om zo als het nodig is, onafhankelijk van de NABV te kunnen zijn.

Sommige spelers raken helemaal in paniek na het lezen van deze uitspraak en denken dat de airsoft wereld nu vergaat. Dit is een lastig iets omdat airsoft geregeld is in de CWM en de RWM(Regeling Wapens en Munitie), als ze dit willen aanpassen moet het met veel gedoe door de kamer.
Ook zou het verbieden van airsoft een dusdanige hoge kostenpost met zich mee brengen welke de overheid niet wil hebben, vooral nu met de nieuwe bezuinigingen welke doorgevoerd zijn. Ook zijn er dan nog de vele airsoft apparaten welke rond blijven zwerven in het land op kamertjes. Iets wat de overheid dan ook niet graag ziet gebeuren.

De conclusie

Het is dus vanaf nu mogelijk om een ontheffing aan te vragen bij dienst Justis en zo airsoft apparaten te bezitten zonder NABV lidmaatschap. Dit kost je €80,- voor de duur van 5 jaar. Hierbij wordt je door de politie gescreend en krijg je eventueel thuis bezoek van de politie die op die manier wat inzicht krijgt in hoe jij als persoon bent.
Maar nog beter is even af te wachten op de verleende ontheffing zodat je weet hoe deze in elkaar zit. Zitten er dan rare dingen in dan zal dit weer naar de rechtbank gaan om aangepast te laten worden.

 

Blog:Chefke

 


« 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.